Algemene Voorwaarden

          Virtual Assistance & WebSupport, gevestigd te Dordrecht ingeschreven bij de KvK onder nr. 71527095.

       Definities

          In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder:

a. VA59: bedrijf, gevestigd Moestuin 14, 3328 LN te Dordrecht, die de volgende diensten aanbiedt:

  • het bouwen van nieuwe websites/webshops/onlineleeromgevingen vanuit WordPress.
  • Het onderhouden van websites door middel van service en onderhoudscontracten.
  • Werkzaamheden m.b.t. online marketing.
  • Secretariële ondersteuning

b. Opdrachtgever: de  (rechts)persoon  die  handelt  in  de  uitoefening  van  zijn  beroep  of  bedrijf  en  een  overeenkomst aangaat of een of dienst afneemt van VA.59 of aan wie VA.59 een offerte heeft uitgebracht.

1       Algemeen

1.1           Met betrekking tot alle opdrachten geldt dat deze worden geacht uitsluitend aan VA.59 te zijn gegeven en niet aan enige aan VA.59 verbonden persoon of personen. Ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op grond van een overeenkomst van opdracht krachtens artikel 7:400 BW. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

1.2           VA.59 behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen die van ondergeschikt belang  zijn,  zijn  geldend  zonder  instemming  van  opdrachtgever.  Andere  wijzigingen  worden  aan  de  opdrachtgever kenbaar gemaakt.         

2       Offertes en aanbiedingen voor opdrachtgever

2.1            Alle aanbiedingen en offertes van VA.59 zijn vrijblijvend. Een door VA.59 verstuurde offerte/ aanbieding is geldig tot de datum genoemd  in  de  offerte/  aanbieding,  of  indien  geen  datum  is  vermeld  tot  30  dagen  na  de  offerte-,  aanbiedingsdatum.  Bij aanvaarding door opdrachtgever van een aanbieding, behoudt VA.59 zich het recht voor om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

2.2           De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit offerte/ aanbieding blijkt dat de overeenkomst tijdsgebonden is. 

3       Uitvoering opdracht

3.1           Bij de uitvoering van de werkzaamheden baseert VA.59 zich mede op de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Opdrachtgever verleent tijdig en op een wijze waarop VA.59 dit verlangt, de juiste informatie en gegevens aan VA.59, welke VA.59  overeenkomstig  haar  oordeel  nodig  heeft  voor  het  correct  uitvoeren  van  de  verleende  opdracht.  Opdrachtgever vergewist zich ervan dat de juistheid van deze informatie en gegevens onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever valt. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van opdrachtgever. 

3.2           VA.59 maakt gebruik van de hosting via Virtual Flow of van de hosting van opdrachtgever. In beide gevallen bestaat de mogelijkheid dat meer uren kunnen worden berekend in het offerte traject, als er sprake is van een  uitgebreide verhuizing (database + FTP migratie). In het geval van hosting bij de opdrachtgever gaat opdrachtgever ermee akkoord dat VA.59 wijzigingen zal aanbrengen op de server. Deze wijzigingen zullen, wanneer reeds een site live staat, voor niemand zichtbaar zijn. 

3.3           De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.4           VA.59 is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5           Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan VA.59 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase of een gedeelte daarvan behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase of gedeelte schriftelijk heeft goedgekeurd.  

3.6           Een afgesproken termijn(en) voor het leveren van een dienst door VA.59 wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is ook bij afwijking van de opgegeven leveringstermijn verplicht de zaken en diensten af te nemen en te betalen. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever VA.59 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VA.59 dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Overschrijding van deze termijnen verplicht VA.59  niet tot enige schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van VA.59.

3.7           Voordat VA.59 een website openbaar maakt of verveelvoudigd, stelt zij de opdrachtgever in de gelegenheid de gebouwde website te beoordelen en volgt één (1) revisieronde, voor het werk definitief wordt opgeleverd. Hierna brengt VA.59 geen wijzigen meer aan in het werk, tenzij deze van ondergeschikt belang zijn. Indien opdrachtgever meer revisieronden wenst dan berekent VA.59 hiervoor haar gebruikelijke uurtarief bovenop het oorspronkelijk afgesproken bedrag/ aantal gemaakte uren. 

3.8           Indien het overleg met opdrachtgever in de eerste revisieronde onevenredig veel tijd in beslag neemt kan VA.59 hier extra kosten voor in rekening brengen.

4       Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

4.1           Indien  zich  feiten  voordoen of  omstandigheden  wijzigen  dan  is  opdrachtgever  gehouden  VA.59  onverwijld  te  informeren  omtrent gewijzigde feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

4.2           Opdrachtgever kan verzoeken om de overeenkomst uit te breiden of te wijzigen. In onderling overleg zal gekeken worden naar de mogelijkheden. Indien VA.59 instemt met de uitbreiding/ wijziging van het werk maakt VA.59 een nieuwe overeenkomst en wijzigt zij haar prijs. 

4.3           In het geval de omstandigheden waarvan VA.59 en opdrachtgever op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. VA.59 is gerechtigd  een  verzoek  tot  wijziging  van  de  overeenkomst  te  weigeren,  indien  dit  in  kwalitatief  en/  of  kwantitatief  opzicht redelijkerwijs niet naar oordeel van VA.59 kan worden verlangd, zonder dat VA.59 schadeplichtig is tegenover opdrachtgever. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van opdrachtgever, zullen eventueel daaruit voortvloeiende (extra) kosten of meerwerk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

4.4           Indien VA.59 en opdrachtgever besluiten om de aangegane overeenkomst en de werkzaamheden te wijzigen dan aanvaardt opdrachtgever dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden aangepast. Het niet of niet onverwijld uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van VA.59 op en is voor opdrachtgever geen gerechtigde grond om de overeenkomst te ontbinden. 

5       Kosten en facturatie

5.1           Tussen VA.59 en de opdrachtgever geldt de prijs, zoals vermeld in de aanbieding, offerte of correspondentie vermeerderd met eventuele bijkomende kosten. 

5.2           De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. 

5.3           In  het  geval  VA.59  met  de  opdrachtgever  vooraf  een  vaste  prijsafspraak  heeft  gemaakt  voor  het  verrichten  van  bepaalde diensten, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden dwingt die in alle redelijkheid niet geacht kunnen worden onder die vaste prijsafspraak te vallen, dan zal VA.59 opdrachtgever voorafgaand informeren over financiële gevolgen hiervan. 

5.4           In het geval dat VA.59 met de opdrachtgever een bepaalde (vaste) prijs overeenkomt, dan is het VA.59 toegestaan deze prijs te verhogen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

5.5           VA.59 kondigt in de maand november de tariefswijzigingen voor het volgende jaar aan bij afnemers van service- en onderhoudscontracten.

5.6           Voor nieuwe opdrachten kan niet automatisch een beroep worden gedaan op eerdere aanbiedingen, offertes, prijzen e.d.

5.7           Facturatie: bij opdrachtverstrekking 50%, bij oplevering 50%.

6       Aansprakelijkheid

6.1           Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet welke tot aansprakelijkheid leidt van VA.59, dan is de aansprakelijkheid van VA.59 beperkt tot het bedrag dat door VA.59 voor de uitvoering van de opdracht per afrekeningsperiode in rekening is gebracht. 

6.2           Onder  meer  is  aansprakelijkheid  van  VA.59  uitgesloten  voor  indirecte  schade,  waaronder  mede  begrepen  gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijn,  schade  door  gewijzigde  omstandigheden,  schade  door  verlies  of  verminking  van  data,  gegevens,  software, programmatuur e.d. tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van VA.59 en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen verwijt treft.

6.3           VA.59 is niet verantwoordelijk voor fouten in gepubliceerde of verveelvoudigde websites, ontwerpen en/ of teksten, indien opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze fouten in de website, ontwerp of tekst wel waarneembaar zouden zijn geweest.

6.4           VA.59   is   niet   aansprakelijk   indien,   tegen   het   advies   van   VA.59   in,   opdrachtgever   eist   dat   er   toch   bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

6.5           Na de uitvoering van de overeenkomst is VA.59 niet verantwoordelijk voor de website van opdrachtgever in de ruimste zin des  woords,  tenzij  VA.59  een  onderhoudsovereenkomst  met  opdrachtgever  heeft  afgesloten.  Dan  is  VA.59  alleen aansprakelijk   voor   de   in   die   overeenkomst   vermelde   onderhoudswerkzaamheden,   behoudens   de   beperkingen   tot aansprakelijkheid conform deze algemene voorwaarden. 

6.6           Tot de oplevering van een website heeft opdrachtgever in beginsel geen toegang tot de website. Indien opdrachtgever dit wenst kan opdrachtgever een account met beperkte rechten verkrijgen en zich zodoende toegang tot de website verschaffen. Indien opdrachtgever dit account wordt verleend en zich zelf al dan niet toegang verschaft tot de door VA.59 te bouwen website en al dan niet wijzigingen aanbrengt, dan is VA.59 niet aansprakelijk voor gebreken, fouten, onjuistheden, in de ruimste zin des woords op deze website. Eventueel herstelkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

6.7           Opdrachtgever zorgt ervoor, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën, bestanden e.d. van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien opdrachtgever dit nalaat kan VA.59 nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën, bestanden e.d. niet was opgetreden.

6.8           Wanneer  opdrachtgever  VA.59  informatiedragers,  elektronische  bestanden,  software  etc.  ter  beschikking  stelt  dan verzekert opdrachtgever VA.59 dat deze materialen vrij zijn van virussen, wormen, defecten etc. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door opdrachtgever aan VA.59 vergoed. 

6.9           Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, verjaart iedere vordering tot schadevergoeding door verloop van één jaar nadat de overeenkomst is uitgevoerd.

7       Oplevering website/webshop/online leeromgeving

7.1           Na de revisieronde heeft opdrachtgever 7 dagen om het werk van VA.59 al dan niet goed te keuren en eenmalig te  verzoeken tot wijzigingen.

7.2            Indien VA.59 een site bouwt, levert zij deze werkend op. De oplevering is gebaseerd op de release en software zoals vermeld in de onderliggende overeenkomst. Alleen op deze release garandeert VA.59 de werkzaamheid van de website. 

7.3           Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van VA.59, totdat alle bedragen welke opdrachtgever verschuldigd is krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, volledig aan VA.59 zijn  betaald.  Op  dat  moment  zal  VA.59  de  gegevens  om  in  de  gebouwde  website  te  kunnen  inloggen  aan  opdrachtgever verstrekken en het auteursrecht en zo mogelijk bronbestanden aan opdrachtgever overdragen.

8       Intellectuele eigendom 

8.1           VA.59 behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit haar  geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt, al dan niet in het kader van de uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever. VA.59  heeft  het  recht  de  door  de  uitvoering  van  een  overeenkomst  aan  haar  zijde  toegenomen  kennis  ook  voor  andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

8.2           VA.59  behoudt  zich  het  recht  voor  om  de  naam  van  opdrachtgever  en  uitgevoerd  werk  voor  haar  eigen  bevordering  te gebruiken. Waaronder het opnemen van een verwijzing op de website van VA.59. Opneming op de website zal altijd geschieden in overleg met opdrachtgever.

9       Geheimhouding

9.1           Het is VA.59 en opdrachtgever niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Voor deze informatie geldt een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

9.2          De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst.

10    Slotbepaling

10.1        Deze voorwaarden blijven van kracht indien VA.59 van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

10.2        Van toepassing is steeds de laatste c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.